Regulamin sklepu internetowego Karo Bizu

§1 Postanowienia wstępne
Sklep internetowy Karo Bizu , dostępny pod adresem internetowym www.karobizu.pl,
prowadzony przez Karo Bizu Karolina Adamska z siedzibą w Lesznie, przy ul.Miła 1,
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP 6972036046, REGON 300546050

§2 Definicje

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Karo Bizu Karolina Adamska z siedzibą w Lesznie przy
  ul. Miła 1, kod pocztowy 64-100, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
  Gospodarczej, NIP 6972325520, REGON 365002186.
 3. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.karobizu.pl
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
  warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
  szczególności ilości produktów.
 13. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
  też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Miła 1,64-100 Leszno
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: karobizusklep@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601562772
 4. Numer fax Sprzedawcy : brak
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 66 1020 3088 0000 8202 0132 1140
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-17:00.

§4 Wymagania techniczne Sklepu Internetowego

Do poprawnego działania Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer, dowolna
przeglądarka internetowa, dostęp do internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej
skrzynki poczty elektronicznej e-mail.
Konto e-mail jest niezbędne do dokonania zakupu Towaru.
Sklep Internetowy przechowuje pliki cookies na komputerze Klienta/Konsumenta w celu
utrzymania sesji, dzięki której Klient/Konsument może płynnie poruszać się po każdej
stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Towarów
w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego.


§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
  siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
  koszt dostawy (w tym opłaty za transport ), o której Klient jest informowany na stronach
  Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się
  Umową Sprzedaży.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
  będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o
  innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 4. Zdjęcia publikowane w serwisie www.karobizu.pl są własnością Karo Bizu Karolina
  Adamska, kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest
  niedozwolone.
 5. Karo Bizu nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej
  pisemnej zgody.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
  adresy podane.

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
 2. Paczkomat InPost
 3. Przesyłka kurierska InPost
 4. Poczta Polska
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Miła 1, 64-100 Leszno
  (tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu)
 6. Płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl, Przelew
  natychmiastowy, BLIK),
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Konsumenci.
 2. Konsument wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Karo Bizu, składa ofertę
  kupna towaru w rozumieniu art. 61, § 2, Kodeksu Cywilnego.
 3. Konsument zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając
  wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Karo Bizu potwierdzi Konsumentowi poprzez przesłanie pocztę elektroniczną na adres
  wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym
  potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty, w rozumieniu Art. 66, § 4
  Kodeksu cywilnego.
 5. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku. Konsument jest
  związany ofertą zawarta w zamówieniu przez 7 dni, licząc od dnia jej przesłania do Karo
  Bizu, przy czym czas doręczenia Karo Bizu oferty do Konsumenta liczony jest od złożenia
  zamówienia i potwierdzenia zamówienia danego dnia do godziny 13:00 będzie
  realizowane tego samego dnia, po godzinie 13:00 będzie realizowane dnia następnego
  roboczego.
 6. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu wysyłając powiadomienie pocztą
  elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Karo Bizu na nr: 601562772 –
  taka zmiana jest możliwa jedynie do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.

§10 Realizacja i odbiór zamówień

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Obsługę
  Karo Bizu mailem: karobizusklep@gmail.com lub telefonicznie: 601562772o swojej decyzji o
  odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
  pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a
  Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy,Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu
przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na
  adres: Karo Bizu, ul. Miła 1, 64-100 Leszno
 2. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy w ciągu 14
  dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że
  Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
  żadnymi kosztami.
 3. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu,
  ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy.
  a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
  od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  b. Koszty najtańszej dostępnej w sklepie dostawy do Konsumenta zostaną zwrócone tylko
  w przypadku, gdy zwracana jest cała zawartość zamówienia.
  c. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
  przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo
  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
  tym zwrotem.
  d. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
  powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument zwraca przedmiot nieużywany, w stanie nienaruszonym, nie noszący
  śladów użytkowania.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§12 Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)
  jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
  wadą towaru.
  5.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
  uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w
  § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej
  treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Karo Bizu nie udziela gwarancji na powłoki złocone i anodowane, gdyż mogą one ulegać
  stopniowemu ścieraniu się.
 8. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na
  biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę
  kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi
  jubilerskiej wykonane poza działalnością Karo Bizu.
 9. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia
  zewnętrznego, tj: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek
  wynikającej siły zewnętrznej, jak i przebarwieniami powstałymi na skutek użycia środków,
  które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp., a także
  w przypadku gdy przesłany do Karo Bizu produkt jest niekompletny (brak któregoś z
  elementów biżuterii), Konsument nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu
  z tytułu rękojmi.
 10. Reklamację uwzględnia się po okazaniu lub przesłaniu paragonu razem z reklamowanym
  towarem.
 11. Karo Bizu pokrywa koszty zwrotu towaru, w celu nadania paczki należy wygenerować
  etykietę zwrotna, która zostanie wysłana na maila po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
  lub mailowym.
 12. Klient ma prawo wyboru formy rozpatrywania reklamacji.

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
  zlecenie Administratora.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  §14 Postanowienia końcowe
 7. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Konsumentom w siedzibie
  Karo Bizu oraz na stronie internetowej www.karobizu.pl
 8. Karo Bizu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w
  niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Karo
  Bizu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które
  realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Konsument zażąda stosowania do
  jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 9. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
  w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu
  pozostaje w mocy.

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

NUMER ZAMÓWIENIA:………………………………………………………………………………………..
DATA ZAMÓWIENIA:………………………………………………………………………………………………
IMIĘ i NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………
TELEFON: …………………………………………………………………………………………………..
EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………

Jeśli zapłaciłeś za zamówienie gotówką przy odbiorze, lub przelewem tradycyjnym i podasz
nam nr rachunku bankowego, zwrot nastąpi na wskazany nr rachunku. W przypadku płatności
online forma zwrotu zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.
Nr rachunku…………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru Ilość Cena brutto

Suma ….. ….

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

………………………………………………………. (data i czytelny podpis Klienta)